fbpx

კახეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის 4 კმ-იანი მონაკვეთი გაიხსნა

კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის პირ­ვე­ლი 4 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თი ავ­ტოტ­რან­სპორ­ტის­თვის უკვე გახ­სნი­ლია, რაც კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სის დას­ტუ­რია. გეგ­მა­ზო­მი­ე­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს დარ­ჩე­ნი­ლი ორი მო­ნაკ­ვე­თის მშე­ნებ­ლო­ბაც და ყვე­ლა­ნა­ი­რი სა­ფუძ­ვე­ლი გვაქვს ვთქვათ, რომ 35 კმ-იანი მა­გის­ტრა­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა მო­მა­ვალ წელს დას­რულ­დე­ბა, – ამის შე­სა­ხებ რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი ქარ­სე­ლა­ძემ, კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის დას­რუ­ლე­ბუ­ლი და მშე­ნე­ბა­რე მო­ნაკ­ვე­თე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას გა­ნა­ცხა­და.

რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს 35 კმ-იან ჩქა­როს­ნულ მა­გის­ტრალ­ზე, პირ­ვე­ლი 4 კმ-იანი, 4 ზო­ლი­ა­ნი მო­ნაკ­ვე­თის (ვა­ზი­ა­ნის შე­მოვ­ლი­თი გზის) მშე­ნებ­ლო­ბა დას­რულ­და და გზის ამ მო­ნაკ­ვეთ­ზე ავ­ტოტ­რან­სპორ­ტი უკვე მოძ­რა­ობს.

უწყე­ბის ცნო­ბით, პრო­ექ­ტი სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან და­ფი­ნანსდა და მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 64 მი­ლი­ონ ლა­რამ­დეა.

“თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს მა­გის­ტრა­ლუ­რი გზის დარ­ჩე­ნილ 31 კმ-ის მშე­ნებ­ლო­ბა ინ­ტენ­სი­უ­რად გრძელ­დე­ბა. სა­მუ­შა­ო­ე­ბის 50% უკვე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია და მშე­ნებ­ლო­ბის დას­რუ­ლე­ბა 2024 წელს იგეგ­მე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, შენ­დე­ბა 4 ზო­ლი­ა­ნი ცე­მენტ-ბე­ტო­ნის, გარე გა­ნა­თე­ბის სის­ტე­მით აღ­ჭურ­ვი­ლი ჩქა­როს­ნუ­ლი სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა.

თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს 35 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თი, თბი­ლი­სის კა­ხეთ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი ძი­რი­თა­დი მა­გის­ტრა­ლის და ასე­ვე, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლეთ რე­გი­ონ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი სატ­რან­ზი­ტო დე­რეფ­ნის ნა­წი­ლია. მშე­ნებ­ლო­ბა სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან ფი­ნანსდე­ბა და მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა, სა­ერ­თო ჯამ­ში, 527 მი­ლი­ონ ლარს აღე­მა­ტე­ბა.

35 კმ-იანი მა­გის­ტრა­ლუ­რი გზის პრო­ექ­ტზე ტენ­დე­რი გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი იყო ისე­თი ფორ­მით, რომ ქარ­თულ კომ­პა­ნი­ებს ჰქო­ნო­დათ და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. შე­დე­გად, ვა­ზი­ა­ნის შე­მოვ­ლი­თი 4 კმ-იანი გზა სწო­რედ ქარ­თულ­მა კომ­პა­ნი­ამ აა­შე­ნა“,- ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

უწყე­ბის ცნო­ბით, თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს გზა ლო­ჭი­ნის კვან­ძის აღ­მო­სავ­ლე­თით იწყე­ბა და სო­ფელ თოხ­ლი­ა­უ­რის კვან­ძის აღ­მო­სავ­ლე­თით სრულ­დე­ბა. მა­გის­ტრა­ლუ­რი გვერდს აუვ­ლის ისეთ მჭიდ­როდ და­სახ­ლე­ბულ სოფ­ლებ­სა და ქა­ლა­ქებს, რო­გო­რე­ბი­ცაა: ვა­ზი­ა­ნი, სარ­თი­ჭა­ლა, ნი­ნოწ­მინ­და და სა­გა­რე­ჯო. ახა­ლი გზა სრუ­ლად გან­ტვირ­თავს მოძ­რა­ო­ბას და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ში, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს გა­და­ად­გი­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის მა­ღალ სტან­დარტს და შე­ამ­ცი­რებს მგზავ­რო­ბის დროს.

კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის პირ­ვე­ლი 4 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თი ავ­ტოტ­რან­სპორ­ტის­თვის უკვე გახ­სნი­ლია, რაც კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სის დას­ტუ­რია. გეგ­მა­ზო­მი­ე­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს დარ­ჩე­ნი­ლი ორი მო­ნაკ­ვე­თის მშე­ნებ­ლო­ბაც და ყვე­ლა­ნა­ი­რი სა­ფუძ­ვე­ლი გვაქვს ვთქვათ, რომ 35 კმ-იანი მა­გის­ტრა­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა მო­მა­ვალ წელს დას­რულ­დე­ბა, – ამის შე­სა­ხებ რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი ქარ­სე­ლა­ძემ, კა­ხე­თის მა­გის­ტრა­ლის დას­რუ­ლე­ბუ­ლი და მშე­ნე­ბა­რე მო­ნაკ­ვე­თე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას გა­ნა­ცხა­და.

რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს 35 კმ-იან ჩქა­როს­ნულ მა­გის­ტრალ­ზე, პირ­ვე­ლი 4 კმ-იანი, 4 ზო­ლი­ა­ნი მო­ნაკ­ვე­თის (ვა­ზი­ა­ნის შე­მოვ­ლი­თი გზის) მშე­ნებ­ლო­ბა დას­რულ­და და გზის ამ მო­ნაკ­ვეთ­ზე ავ­ტოტ­რან­სპორ­ტი უკვე მოძ­რა­ობს.

უწყე­ბის ცნო­ბით, პრო­ექ­ტი სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან და­ფი­ნანსდა და მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 64 მი­ლი­ონ ლა­რამ­დეა.”თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს მა­გის­ტრა­ლუ­რი გზის დარ­ჩე­ნილ 31 კმ-ის მშე­ნებ­ლო­ბა ინ­ტენ­სი­უ­რად გრძელ­დე­ბა. სა­მუ­შა­ო­ე­ბის 50% უკვე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია და მშე­ნებ­ლო­ბის დას­რუ­ლე­ბა 2024 წელს იგეგ­მე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, შენ­დე­ბა 4 ზო­ლი­ა­ნი ცე­მენტ-ბე­ტო­ნის, გარე გა­ნა­თე­ბის სის­ტე­მით აღ­ჭურ­ვი­ლი ჩქა­როს­ნუ­ლი სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზა.

თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს 35 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თი, თბი­ლი­სის კა­ხეთ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი ძი­რი­თა­დი მა­გის­ტრა­ლის და ასე­ვე, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლეთ რე­გი­ონ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი სატ­რან­ზი­ტო დე­რეფ­ნის ნა­წი­ლია. მშე­ნებ­ლო­ბა სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­ჯე­ტი­დან ფი­ნანსდე­ბა და მისი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა, სა­ერ­თო ჯამ­ში, 527 მი­ლი­ონ ლარს აღე­მა­ტე­ბა.

35 კმ-იანი მა­გის­ტრა­ლუ­რი გზის პრო­ექ­ტზე ტენ­დე­რი გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი იყო ისე­თი ფორ­მით, რომ ქარ­თულ კომ­პა­ნი­ებს ჰქო­ნო­დათ და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. შე­დე­გად, ვა­ზი­ა­ნის შე­მოვ­ლი­თი 4 კმ-იანი გზა სწო­რედ ქარ­თულ­მა კომ­პა­ნი­ამ აა­შე­ნა“,- ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

უწყე­ბის ცნო­ბით, თბი­ლი­სი-სა­გა­რე­ჯოს გზა ლო­ჭი­ნის კვან­ძის აღ­მო­სავ­ლე­თით იწყე­ბა და სო­ფელ თოხ­ლი­ა­უ­რის კვან­ძის აღ­მო­სავ­ლე­თით სრულ­დე­ბა. მა­გის­ტრა­ლუ­რი გვერდს აუვ­ლის ისეთ მჭიდ­როდ და­სახ­ლე­ბულ სოფ­ლებ­სა და ქა­ლა­ქებს, რო­გო­რე­ბი­ცაა: ვა­ზი­ა­ნი, სარ­თი­ჭა­ლა, ნი­ნოწ­მინ­და და სა­გა­რე­ჯო. ახა­ლი გზა სრუ­ლად გან­ტვირ­თავს მოძ­რა­ო­ბას და­სახ­ლე­ბულ პუნ­ქტებ­ში, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს გა­და­ად­გი­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის მა­ღალ სტან­დარტს და შე­ამ­ცი­რებს მგზავ­რო­ბის დროს.

„მა­ღა­ლი პროგ­რე­სია სა­გა­რე­ჯოს შე­მოვ­ლი­თის მო­ნაკ­ვეთ­ზეც, სა­დაც გზის ნა­წი­ლი მოყ­ვა­ნი­ლია ქვე­და სა­ფარ­ში, სა­მუ­შა­ო­ე­ბი გრძელ­დე­ბა და მომ­დევ­ნო წელს დას­რულ­დე­ბა. ასე­ვე, წელს და­ვი­წყეთ მსოფ­ლიო ბან­კის სეს­ხით და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის – სა­გა­რე­ჯო-ბა­დი­ა­უ­რის მო­ნაკ­ვე­თის მშე­ნებ­ლო­ბა. სა­მუ­შა­ო­ე­ბი გეგ­მის შე­სა­ბა­მი­სად ვი­თარ­დე­ბა და აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თის დას­რუ­ლე­ბა, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, 2025 წელს არის გან­სა­ზღვრუ­ლი“, – აღ­ნიშ­ნა ირაკ­ლი ქარ­სე­ლა­ძემ.

გაუზიარე!

Shares

კომენტარის დატოვება