fbpxგიორგი გამსახურდია-კი­დევ ერთხელ მად­ლო­ბა ბა­ტონ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას…

გი­ორ­გი გამ­სა­ხურ­დია :

“არ მიყ­ვარს დე­ტა­ლე­ბის გა­მომ­ზე­უ­რე­ბა ხოლ­მე, რაც მე მე­ხე­ბა და მი­თუ­მე­ტეს ეხე­ბა ჩემს ძმას. მაგ­რამ ამ ათა­სი ჯუ­რის არამ­კი­თხემ უკვე ყელ­ში ამო­იყ­ვა­ნა ჩემი მოთ­მი­ნე­ბა… სე­ი­რის მო­ლო­დინ­ში ყუ­რებ­დაც­ქვე­ტი­ლო ხელ­ცქვი­ტე­ბო, თქვენს გა­სა­გო­ნად ვამ­ბობ ბევრ რა­მეს (ანა­ლო­გი­ურს ფიქ­რობს ჩემი უფ­რო­სი ძმა და ჩემი რძა­ლი) ცოტ­ნეს სა­კი­თხი იყო ძა­ლი­ან რთუ­ლი, პირ­ველ ეტაპ­ზე ფაქ­ტობ­რი­ვად ყვე­ლა იმე­დი გა­და­წუ­რუ­ლი იყო, ქარ­თველ­მა ექი­მებ­მა და ქარ­თულ­მა ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მამ მარ­თლა ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თეს, რომ სი­ტუ­ა­ცია რა­დი­კა­ლუ­რად სა­სი­კე­თოდ შე­მობ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო… შემ­დეგ დად­გა ეტა­პი, რო­დე­საც ცოტ­ნე სა­ჭი­რო­ებ­და სა­ზღვარ­გა­რეთ მკურ­ნა­ლო­ბას, შე­ირ­ჩა კლი­ნი­კა და სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის, ასე­ვე ფონ­დი ქარ­თუს სრუ­ლი ჩარ­თუ­ლო­ბით, სა­მე­დი­ცი­ნო თვითმფრი­ნა­ვით გა­დაყ­ვა­ნილ იქნა თურ­ქე­თის, ის­ტამ­ბუ­ლის აჯი­ბა­დე­მის კლი­ნი­კა­ში, სა­დაც ფაქ­ტობ­რი­ვად, სას­წა­უ­ლი მო­ახ­დი­ნეს ექი­მებ­მა და ხან­გრძლი­ვი მკურ­ნა­ლო­ბის შემ­დეგ, ცოტ­ნე გა­მო­აღ­ვი­ძეს.

მე­სა­მე ეტა­პი, რო­მე­ლიც რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ას მო­ი­ცავს, და­ი­წყო ახლა, ასე­ვე ზემ­ოთხსე­ნე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით და ჩვე­ნი სრუ­ლი ჩარ­თუ­ლო­ბით. რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია თურ­ქეთ­ში გა­და­წყდა იმ მი­ზე­ზის გამო, რომ იმ დრო­ის­თვის, ცნო­ბი­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ევ­რო­კავ­ში­რი იყო სრუ­ლი­ად და­ხუ­რუ­ლი და მი­უ­ხე­და­ვად ქ-ნი ე. ტი­კა­რა­ძის პი­რა­დი ძა­ლის­ხმე­ვი­სა, გერ­მა­ნულ მხა­რეს არ არ­მო­აჩ­ნდა მზა­ო­ბა მი­ე­ღო სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ოდ პა­ცი­ენ­ტი. ცოტ­ნე მო­ი­ტა­ცეს, ცოტ­ნე გა­ი­ტა­ცეს, ცოტ­ნე არ ვი­ცით სა­დაა, გი­ორ­გის “ტვი­ტე­რი” ყალ­ბია და ა.შ. არის სპე­კუ­ლა­ცია, სხვა თუ არა­ფე­რი. არ ჩა­მოვ­თვლი იმ არამ­კი­თხე მო­ამ­ბე­ე­ბის სა­ხე­ლებ­სა და გვა­რებს, ვინც ამ სი­სუ­ლელ­ში არი­ან ჩარ­თულ­ნი და ამ სი­სუ­ლე­ლე­ებ­სა და სიც­რუ­ეს ტი­რა­ჟი­რე­ბენ. არ მინ­და და არ მაქვს სურ­ვი­ლი მა­ნა­ნას ნათ­ქვამ­ზე ან თუნ­დაც რა­ი­მე საქ­ცი­ელ­ზე კო­მენ­ტა­რი გა­ვა­კე­თო. ზრდას­რუ­ლი, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნია და თა­ვად არის თა­ვის გა­კე­თე­ბულ საქ­მე­ზე თუ ნათ­ქვამ­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი….

ახლა ბო­ლოს, ცოტ­ნეს მკურ­ნა­ლო­ბის არ­ცერთ ეტაპ­ზე, არ­ცერ­თი ინ­სტან­ცი­ის­გან, მაქვს მხედ­ვე­ლო­ბა­ში ქარ­თუ­ლი სახ­ლემ­წი­ფო ინ­სტი­ტუ­ტე­ბი, მმარ­თვე­ლი გუნ­დი თუ ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­ელ­ჩო, იო­ტის­ხე­ლა ყუ­რა­დღე­ბა არ მოკ­ლე­ბია მას და არც თურ­ქეთ­ში მყოფ დე­და­მისს ან მის მე­უღ­ლე ანის. ყვე­ლა­ფე­რი ცოტ­ნეს გარ­შე­მო მი­დის და მი­დი­ო­და უმაღ­ლე­სი ყუ­რა­დღე­ბით და უმაღ­ლე­სი სტან­დარ­ტე­ბის სრუ­ლი დაც­ვით, რაც დღე­ვან­დელ მსოფ­ლი­ო­ში შე­იძ­ლე­ბა რომ ადა­მი­ანს ქონ­დეს. კი­დევ ერთხელ მად­ლო­ბა ბა­ტონ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას, პრე­მი­ე­რი­დან და­წყე­ბუ­ლი და ბოლო წევ­რით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს გა­მო­ჩე­ნი­ლი ყუ­რა­დღე­ბის­თვის და მთელ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, გა­ნურ­ჩევ­ლად პო­ლი­ტი­კუ­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბი­სა, რო­მელ­თათ­ვი­საც ძვირ­ფა­სია ცოტ­ნე და გამ­სა­ხურ­დი­ე­ბის ოჯა­ხი. მე კი­დევ გა­ვაგ­რძე­ლებ ჩემ ძმა­ზე ზრუნ­ვას ვი­ღა­ცე­ე­ბის ფხუ­კუ­ნის მი­უ­ხე­და­ვად.

გაუზიარე!

0Shares
0 0
error: გაფრთხილება ! საიტიდან სტატიების დაკოპირება აკრძალულია